معاد از دیدگاه شهید مطهری و مهندس بازرگان
107 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی اندیشه شهید مطهری و مهدی بازرگان دربارة مسألة معاد است. پژوهش حاضر در سه فصل تنظیم شده است؛ در فصل اول نویسنده به «معاد از دیدگاه شهید مطهری» پرداخته و اثبات کرده است که شهید مطهری وجود روح را ضروری می‌داند و در ادامه نیز به ادلة ایشان در رابطة معاد، جاودانگی انسان، قیامت، تنعم، بهشت، عالم برزخ، عذاب و جهنم اشاره می‌کند. وی فصل بعدی را به «معاد از دیدگاه مهندس بازرگان» اختصاص داده است و مباحثی همچون ماهیت معاد، اصل بقای ماده، اصل بقای انرژی، روح و شخصیت انسان، ادلة اثبات معاد و ویژگی‌های معاد را مطرح نموده است. نویسنده چنین نتیجه گرفته است که بازرگان با توجه به انکار روح به عنوان یک امر حقیقی و طرح شخصیت انسان و جاودانگی انسان، معاد را نیز به تداوم شخصیت انسان بر می‌گرداند. فصل پایانی این تحقیق دربارة «مقایسه تطبیقی دیدگاه‌ها و نقد و بررسی آن» است که رویکردهای بازرگان به معارف دینی و تحلیل دیدگاه بازرگان پیرامون معاد را یادآور می‌شود